Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma
Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma


Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma

Hizmet akdiyle çalışan sigortalılar:

a) Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga 506 sayılı Kanun kapsamında olanlardan;

- Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananların,
- Kanunun yürürlük tarihinden önce yaşlılık aylığı bağlanıp mülga 506 sayılı Kanunun değişik 63 üncü maddesine göre yeniden çalışmaya başlayanların,
- Kanunun yürürlük tarihinden önce yaşlılık aylığı bağlanıp mülga 506 sayılı Kanunun değişik 63 üncü maddesine göre yeniden çalışmaya başlayanlardan tekrar aylık bağlananların,
- Kanunun yürürlük tarihinden önce işe başlamış olanlara 5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananların,
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra tekrar çalışmaya başlamak istemeleri halinde, prime esas kazançlarının % 30’u ile kısa vadeli sigorta prim oranı toplamına tekabül eden miktarda sosyal güvenlik destek primi ödemeleri halinde aylık aylıklarını kestirmeden çalışma hakları bulunmaktadır.

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra hangi statüde çalışıp çalışmadıklarına ve hangi statüden yaşlılık veya emekli aylığı bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, 4/a (hizmet akdi) statüsünde çalışmaya başlamaları halinde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek aylıklarını kestirmeme hakları bulunmamaktadır. Bu durumda olanlar, aylıklarını kestirerek tüm sigorta kollarına tabi olmak zorunda olacaklardır.

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar:

a) Kanunun yürürlük tarihinden önce 1479 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvenlik destek primi ödeyenlerden, almakta olduklarının % 15’i tutarında sosyal güvenlik destek primi kesilmek şartıyla aylıklarının ödenmesine devam edilecektir. % 15’lik oran, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği yıl için % 12, 2009 yılı için % 13, 2010 yılı için % 14 ve 2011 ve takip eden yıllar için de % 15 oranında kademeli olarak uygulanacaktır.

b) Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 4/b statüsünde tekrar çalışmaya başlayanlardan ise istemeleri halinde Kanunun yürürlüğe girdiği ve takip eden yıllar için yine aylıklarının % 15’i tutarından sosyal güvenlik destek primi alınacak ve bunların aylıkları kesilmeden çalışma imkanı olacaktır.

c) Tarımsal faaliyet olarak aylık bağlandıktan sonra tekrar çalışmaya başlayanlar ise sosyal güvenlik destek primi ödenmesi şartı aranmadan aylıklarını almaya devam edeceklerdir.

Kamu görevlisi olan sigortalılar:

Hangi statüde çalışıp çalışmadıklarına ve hangi statüden yaşlılık veya emekli aylığı bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, 4/c (kamu görevlisi) statüsünde çalışmaya başlayanların 5330 sayılı kanun hükümleri de dikkate alınarak, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek aylıklarını kestirmeme hakları bulunmamaktadır.

Emeklilikten sonra tekrar çalışma durumunda yapılacak işlemlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Kategori: Haberler/Duyurular