Halk Eğitim Merkezleri(HEM) ve Meslekî Eğitim Merkezleri(MEM)

 Yaygın Eğitim; Örgün eğitimin yanında ve dışındaki tüm kişileri hedef kitlesi içine alan ve yaşam boyu devam eden bir eğitimdir. Bu nedenle yaygın eğitimin hedef kitlesini geniş bir yetişkin grubu oluşturmaktadır.

HALK EĞİTİMİ KURSLARI

Yaygın Eğitim; Örgün eğitimin yanında ve dışındaki tüm kişileri hedef kitlesi içine alan ve yaşamboyu devam bir eğitimdir. Bu nedenle yaygın eğitimin hedef kitlesini geniş bir yetişkin grubu oluşturmaktadır.

Okuma-yazma bilmeyenler, temel eğitim eksikliği olanlar,
Örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış olanlar,
Herhangi bir örgün eğitimi bitirmiş olanlar,
Örgün eğitime devam ederken, arta kalan boş zamanlarını değerlendirmek isteyenler,
Bir mesleğe sahip olamayanlar,
Meslek değiştirmek isteyenler,
Yaşlı ve emekliler,

Cumhuriyetin ilk yıllarında okuma-yazma bilmeyen tek vatandaş bırakmamak, yeni yönetim düzenini geniş halk kitlelerine duyurmak ve benimsetmek amacını güden halk eğitim faaliyetleri, artık bugün istihdam ve eğitim amaçlı yeni yaygın eğitim modelleriyle toplumsal kalkınmaya hız veren biçimde sürdürülmektedir.

Kurslara Kabul : Halk eğitimi merkezlerince açılacak kurslara devam edeceklerde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma (Yabancı uyruklular için valilik izni gerekir) şartı aranır.

Etkinliklerden yararlanmak için yaş sınırı yoktur. Ancak ilköğrenim çağında bulunanlar devam ettikleri öğrenim kurumlarının öğrenime kapalı olduğu sürelerde etkinliklere katılabilirler. Örgün eğitime devam eden öğrenciler derslerinden arta kalan zamanlarda halk eğitimi etkinliklerinden yararlanabilirler.

Kurslara kayıt için bireysel olarak başvuru yapılacağı gibi halk eğitimi merkezlerinin bulunduğu il ve ilçe merkezlerinden uzak yerleşim birimlerinde ikamet edenler, bağlı oldukları köy ve mahalle muhtarlığı ile Bakanlığımıza bağlı okul ve kurum müdürlüklerine de başvuruda bulunabilirler. Mahalle muhtarlıkları ve okul-kurum müdürlükleri kendilerine yapılan başvuruyu ilgili halk eğitimi merkezine ulaştırdıktan sonra halk eğitim merkezleri talep doğrultusunda alan çalışması yaparak kursun açılması yönünde gerekli önlemleri alır.

Kurslara Devam : Kurslara kabul edilenler devam etmek zorundadırlar. Kurs süresinin 1/5’i kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir ve belgesi verilmez. Geç kalmayı alışkanlık haline getirenler hakkında devamsızlık işlemi yapılır.

Kurslar Nasıl Açılır : Kurslar genel olarak 15 kişilik katılımın tamamlanmasıyla açılır. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatların yaşatılması yönünde açılacak kurslarda katılım sayısı 15’ten daha aza indirilebilinir. Bu husus istihdam kolaylığı sağlayan, üretime yönelik gelir getirici kurslar için de geçerlidir.

Kurslar Nerelerde Açılır : Halk eğitim kursları genel olarak;

Halk eğitimi merkezlerinde, kendi hizmet binalarında,
Mahalle ve köylerde temin edilen kurs yerlerinde,
Eğitim odalarında,
Ceza ve ıslah evlerinde,
Rehabilitasyon gerektiren hastanelerde,
Kamu ve özel kuruluşlara ait binalarda,
Örgün eğitim kurumlarına ait binalarda,
Gönüllü kuruluşlarca sağlanan yerlerde,
İhtiyaç duyulan uygun diğer yerlerde açılır.
Halk Eğitimi Merkezlerinde Yıllık Çalışma Süresi : Halk eğitimi merkezlerindeki etkinlikler yılın oniki ayında sürdürülür. Kadrolu kurs öğretmenleri yıllık izinlerini diğer örgün eğitimde görevli öğretmenler gibi kullanırlar. Öğretmen/öğreticiler ile kursiyerlerin ortak talepleri doğrultusunda kurslar tatil dönemlerinde de devam edebilir.

Halk Eğitimi Merkezlerinde Üretime Yönelik Açılan Kurslar : Halk eğitimi merkezlerinde boş zamanları değerlendirmek, aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla beceri geliştirmeye yönelik kurslar açıldığı gibi, kişilere istihdam kolaylığı sağlayıcı, üretime dönük, gelir getirici kurslarda düzenlenir. Bu kurslar normal şekilde açılacağı gibi halk eğitimi merkezleri bünyesindeki döner sermaye işletmeleri yoluyla da açılır. Kurslara devam edenler bir yandan ilgili kurs dalında bilgi ve beceri sahibi olurken diğer yandan da üretime katılarak gelir elde edebilmektedirler. Halıcılık, kilimcilik, trikotaj, makine nakışları, konfeksiyon, bez dokuma,el sanatları, ayakkabıcılık, ağaç işleri, gümüş işlemeciliği, çinicilik kursları üretime yönelik düzenlenen kurslardan bazılarıdır.

Halk Eğitimi Merkezlerinde Engelli Kişiler İçin Açılan Sosyal-Kültürel ve Mesleki Teknik Amaçlı Kurslar : Bakanlığımız özel eğitim gerektiren kişilere duygusal yaklaşım yerine gerçekçi yaklaşım sağlayıp onları üretici kılmak, topluma kazandırmak, istihdamlarını kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmak, sosyal aktivitelere katılımlarını teşvik etmek amacıyla halk eğitimi merkezleri yoluyla kurslar düzenlemektedir.

Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Resmi ve Özel Kuruluşlar İle Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği : Halk eğitimi faaliyetleri halk eğitimi merkezlerince ve tamamen halk eğitimi merkezlerinin imkanlarıyla açıldığı gibi belli prensipler dahilinde diğer resmi ve özel kurum-kuruluşlar ile gönüllü kuruluşlar işbirliğinde de düzenlenir.

»  Diğer Eğitim Programları

Meslekî Eğitim Bilgi Merkezi
Sivil Savunma Eğitimleri
TSE Eğitim ve Sınav Programları
Halk Eğitim Merkezleri ve Meslekî Eğitim Merkezleri
Karayolu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimleri

Kategori: Eğitim / Halk Eğitim Merkezleri ve Meslekî Eğitim Merkezleri