Resmi Gazete 2011 Asgari Ücret

Resmi Gazete 2011 Asgari Ücret
RESMİ GAZETE 2011 YILI ASGARİ ÜCRET (01.07.2011-31.12.2011)


Resmî Gazete
Sayı : 27802

 TEBLİĞ

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
 
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI
 
Karar Tarihi : 28/12/2010
 
Karar No : 2010/1
 
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2/12/2010 tarihinde başladığı çalışmalarını 28/12/2010 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;
 
1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,
 
2) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2011-30/6/2011 tarihleri arasında 26,55 (Yirmialtıellibeş) Türk Lirası olarak, 1/7/2011-31/12/2011 tarihleri arasında ise 27,90 (Yirmiyedidoksan) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,
 
3) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2011-30/6/2011 tarihleri arasında 22,65 (Yirmiikialtmışbeş) Türk Lirası olarak, 1/7/2011-31/12/2011 tarihleri arasında ise 23,85 (Yirmiüçseksenbeş) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,
 
4) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete'de yayımlanmasına oybirliğiyle,
 
karar verilmiştir.
 
GEREKÇE
 
Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.
 
Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.
 
Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2011 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.
 
İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük asgari ücreti; 1/1/2011-30/6/2011 tarihleri arasında uygulanmak üzere 26,55 (Yirmialtıellibeş) Türk Lirası olarak, 1/7/2011-31/12/2011 tarihleri arasında ise 27,90 (Yirmiyedidoksan) Türk Lirası olarak belirlemiştir.
 
16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük asgari ücretin; 1/1/2011-30/6/2011 tarihleri arasında uygulanmak üzere 22,65 (Yirmiikialtmışbeş) Türk Lirası olarak, 1/7/2011-31/12/2011 tarihleri arasında ise 23,85 (Yirmiüçseksenbeş) Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonca kabul edilmiştir.
 
Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücretler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.
 

Asgari ücret ne olacak
 
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER
 Mevcut ücret: Brüt 760.50 TL, net 599.12 TL
 2011 ilk 6 ay: Brüt 796.50 TL, net 629.96 TL
2011 ikinci 6 ay: Brüt 837 TL, net 658.95 TL

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER
 Mevcut ücret: Brüt 648 lira, net 518.58 lira
 2011 ilk 6 ay: Brüt ilk 6 ay 679.50, net 546.20 TL
 2011 ikinci 6 ay: Brüt 715.50, net 571.97 TL.
 
SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret
 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2011 yılının birinci ve ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.
 
Uygulanacak Dönemi - SSK Taban Ücreti (Aylık) TL - SSK Tavan Ücreti (Aylık) TL
 
01.01.2011 – 30.06.2011 - 796.50 - 5.177,40
 
01.07.2011 – 31.12.2011 - 837.00 - 5.440,50
 
KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI:

05 /Temmuz /2011 Tarihli ve 27985 2. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Memur maaş katsayılarına göre hesaplanan ve 01.07.2011 – 31.12.2011 döneminde uygulanacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı : 2.731,85 TL dır. 
Kategori: Haberler/Duyurular