Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporları


Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporlarına ulaşmak için tıklayınız


Bu bölümde yer alan çalışmalar Sermaye Piyasası Kurulu uzman ve uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olan araştırma raporlarıdır.


Araştırma Raporları:

Araştırma Raporu Yazar Yayın Tarihi Sayfa Göster Kaydet
Petrol Fiyatlarını Etkileyen Faktörler Feyzullah YEĞİN 2010 32
Finansal Olmayan İMKB Şirketlerinin Büyüme ve Karlılık Dinamikleri Serkan İMİŞİKER, Doç. Dr. Ümit ÖZLALE 2010 12
Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler TOPCU, Ayhan 2010 29
Borsa Şirketlerinde Yöneticilere Yapılan Ödemeler ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği SAYIN GÜNDÜZ, Seçil 2009 57
Riske Maruz Değer ve Stres Testi - Global Finansal Kriz Sonrası Etkinliklerinin Değerlendirilmesi TÜRKER, Hülya 2009 25
Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) YAŞAR, Serpil 2009 44
Türkiye Hisse Senedi Piyasasının 1990-2009 Tarihleri Arasında Yaşanan Beklenmedik Olaylara Tepkisi CAN MUTAN, Oya; TOPCU, Ayhan 2009 20
Finansal Tavsiyelerin Adil Sunumu ve Çıkar Çatışmalarının Açıklanması YILDIRAN, Tuncay 2009 21
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Kapsamında İMKB-30 Endeksi Şirketleri ÖZGÜÇ, Erkan 2009 24
Hisse Senedi Yatırımcı Profilinin İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi KOYUNCUGİL, Ali Serhan 2009 20
Borsa Şirketlerinin Risk Bazlı Gözetimine Yönelik Veri Madenciliğine Dayalı Metodoloji ve Sistem Önerisi KOYUNCUGİL, Ali Serhan 2008 22
Uluslararası Hisse Senedi Piyasalarındaki Toplu Hareketler CAN MUTAN, Oya 2008 25
1980 Sonrasında Türkiye'de Sermaye Piyasalarına Yönelik Olarak Yapılan Vergi Düzenlemeleri YAŞAR, Serpil 2008 75
Temettü Ödemelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi (Hizmete Özel) TOPCU, Ayhan 2008 20
Borsaların Kar Amaçlı Şirketlere Dönüşümü ALTUN, Oğuz 2008 60
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Payları İşlem Gören Mali Şirketlerin Finansal Yapılarına İlişkin Değerlendirmeler FIRATOĞLU, Bahşayiş 2008 20
Dünya Borsalarında Özelleştirmenin Etkisinin Performans Açısından Değerlendirilmesi (Hizmete Özel) KOYUNCUGİL, Ali Serhan 2008 27
İMKB'de İşlem Gören Yatırım Ortaklıklarının Finansal Analizi (2005-2007) ÇANAKCI, Ekrem 2008 26
Ulusal Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds): Gelişmeler ve Düzenleme Çalışmaları AKBULAK, Sevinç 2008 22
Serbest Yatırım Fonları ve Birincil Aracılık Hizmetleri AKBULAK, Sevinç 2008 36
Gayrimenkul Yatırım Fonları: Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar ve Türkiye İçin Öneriler ÖZGÜÇ, Erkan 2008 39
Basel-II Sürecinde KOBİ'ler: Sermaye Piyasaları ve Anadolu Yaklaşımı Çerçevesinde Konunun Değerlendirilmesi YAŞAR, Serpil; TOPCU, Ayhan 2008 72
Payları İMKB'de İşlem Gören Bankalar, Sigorta Şirketleri, Finansal Kiralama Şirketleri ve Faktoring Şirketlerinin Finansal Görünümleri AKBULAK, Sevinç; ÖZGÜÇ, Erkan 2008 25
BRICS Ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ile Güney Kore Ekonomilerine ve Sermaye Piyasalarına İlişkin Temel Göstergeler ve Kısa Değerlendirmeler AKBULAK, Sevinç 2008 16
Türkiye'ye Yönelen Yabancı Yatırımlar ve Kar Transferleri AKBULAK, Sevinç 2007 17
Küresel Fon Akımlarının Gelişmekte Olan Ekonomilere ve Türkiye Ekonomisine Etkisi (Türkiye'ye Yönelik Sermaye Akımlarına İlişkin Ampirik Çalışma) ALTUN, Oğuz; CAN MUTAN, Oya 2007 73
Makroekonomik Göstergelerin Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkileri CAN MUTAN, Oya; ÇANAKÇI, Ekrem 2007 37
Küresel Ekonomideki Dengesizlikler YALÇINER, Barbaros 2007 35
Altyapı Yatırımlarının Sermaye Piyasaları Yoluyla Finansmanı: Gelir Ortaklığı Senetleri Modeli (Hizmete Özel) İMİŞİKER, Serkan 2007 27
Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM) Çerçevesinde, İMKB Şirketlerinin 1997-2001, 2002-2007 Dönemlerindeki Betaları (Hizmete Özel) YALÇINER, Barbaros 2007 23
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Payları İşlem Gören Şirketlerin Finansal Yapıları ve Karlılıklarının Analizi: 1992-2006 Araştırma Dairesi 2007 64
Borsa Şirketlerinin Sektörel Risk Profillerinin Veri Madenciliğiyle Belirlenmesi KOYUNCUGİL, Ali Serhan 2007 24
Avrupa Topluluğu'nun 2004/25 sayılı Direktifinin Çağrı Yoluyla Vekalet ve Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun Düzenlemeleri İle Karşılaştırılması UZUNHASANOĞLU, Defne 2007 37
Küresel Borsalarda 2006 ve 2007 Yılı Dalgalanmaları ve Türkiye ÇANAKÇI, Ekrem 2007 36
Piyasa Aksaklıkları, Ekonomik Faaliyetler ve Hukuki Düzenleme FIRATOĞLU, Bahşayiş 2007 26
Ülkelerin Gelir Düzeyleri ile Altyapı Yatırımları Arasındaki İlişkinin Veri Madenciliği ile Araştırılması KOYUNCUGİL, Ali Serhan 2007 27
İlk Halka Arz Sonrası Fiyat Hareketleri ve Fiyat İstikrarı Sağlamaya Yönelik İşlemler FIRATOĞLU, Bahşayiş 2007 21
Veri Madenciliği ve Sermaye Piyasalarına Uygulanması KOYUNCUGİL, Ali Serhan 2007 20
Türkiye'de Sermaye Piyasasının Ekonomik Gelişmedeki Yeri (Hizmete Özel) ÇANAKCI, Ekrem 2006 35
2005 Yılında İMKB'de İlk Kez Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin Kısa Dönemli Fiyat Performansları ERPEK, Seda 2006 26
Yatırımcı Eğitimi: Dünya Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler ÖZÇAM, Mustafa 2006 21
Şarta Bağlı Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndaki Düzenlemeler UZUNHASANOĞLU, Defne 2006 15
Kamu Borcunun Yapısal Özellikleri ve Sürdürülebilirlik (Hizmete Özel) ÇANAKCI, Ekrem 2005 48
Birincil Halka Arzlarda Fiyat Oluşumunun Etkinleştirilmesinde Grey Market Uygulaması (Hizmete Özel) ECER, Alaattin 2005 23
Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarında Verimlilik Ölçümü (Hizmete Özel) ESEN, İnci 2005 34
Temettü Ödemelerinin Hisse Senedi Üzerindeki Etkileri -İMKB 30 Şirketleri Örneği- (Hizmete Özel) ORUÇ, Bora 2005 21
Finansal Bütünleşme ERKAN, Nurhan 2005 65
Şirketlerin Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler ve Kriz Dönemlerinde Şirket Davranışlarında Meydana Gelen Değişiklikler FIRATOĞLU, Bahşayiş 2005 45
Türkiye'de Üç Finansal Varlığa (Kamu Kağıtları, Hisse Senetleri ve Dövize) Dayalı Fiyatlama Modeli ÖZÇAM, Mustafa 2005 37
Türk Yatırım Fonu Sektörünün Rekabet Yapısı ÖZÜTÜRK, Bülent 2005 60
Gelişmekte Olan Ülkeler ve Uluslararası Kurumsal Yatırımcılar YALÇINER, Barbaros 2005 49
Türkiye'de Yabancı Portföy Yatırımlarının Sermaye Piyasasına Etkileri (Hizmete Özel) ÇANAKCI, Ekrem 2004 29
Şirket Skandalları ÖZŞAHİN, Gülfer 2004 50
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Uluslararası Piyasa Riski ÖZÇAM, Mustafa 2004 33
Basel II Uzlaşısı ÖZÇAM, Mustafa 2004 9
Döviz Kuru Politikaları ve Türkiye'de Döviz Kuru Oynaklığının Etkileşimleri ÖZÇAM, Mustafa 2004 38
Enflasyon Hedeflemesi ÖZÇAM, Mustafa 2004 10
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Türkiye ÖZÇAM, Mustafa 2004 12
Bölünme İşlemlerine İlişkin Esaslar (Hizmete Özel) ERDEN, Suna 2003 55
Şirketlerin Birleşme veya Devralma Sonrası Performansları ERKAN, Nurhan 2003 63
Ekonomide Teşvikler ve Türkiye'deki Durum ÖZÇAM, Mustafa 2003 18
AB - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu: Sermaye Hareketleri (Hizmete Özel) GÜZELHAN, Hayal 2002 39
AB - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu: Halka Arzlar (89/298 Direktifi) (Hizmete Özel) EKŞİT, Ayşegül 2002 36
AB - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu: Borsaya Kotasyon (2001/34 Direktifi) (Hizmete Özel) EKŞİT, Ayşegül 2002 68
AB - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu: Yatırım Hizmetleri (93/22 Direktifi) (Hizmete Özel) ALTUN, Tuba 2002 39
Finansal Sistemlerin Ekonomik Kalkınma ve Krizler Üzerindeki Etkileri: Türk Sermaye Piyasaları ORUÇ, Bora 2002 39
Aracı Kuruluşlar ile Yatırımcılar Arasında Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Yöntemi ÖZER, Ayça 2002 44
Avrupa Birliği - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu (Hizmete Özel) YILMAZ, M. Ufuk 2002 25
Yatırım Fonlarının Tarihsel Gelişimi ÖZÜTÜRK, Bülent 2002 26
Para Politikası ALTUN, Oğuz 2001 59
Finansal Piyasalarda Düzenleme ve Sermaye Piyasasında Düzenleyici Kurumlar ESER, Rüya 2001 29
İngiltere'de Finansal Piyasaların Düzenlenmesinde Finansal Hizmetler Kurumu ESER, Rüya 2001 43
Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği ile İlgili Metinler (Hizmete Özel) AKGÜL, Barış 2000 2 cilt
Avrupa Topluluğunda Sermaye Piyasası ile İlgili Düzenlemeler ve Türk Mevzuatının Durumu (Hizmete Özel) ESER, Rüya 2000 68
Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisabı ÇELİKTEN, Dilek 1999 36
Portföy Yönetim Teknikleri İSKENDER, Ceyda 1999 66
Euro'ya geçişin etkileri ve Avrupa Birliğindeki Gelişmeler ÖZMEN, Tahsin 1999 45
Türk Sermaye Piyasalarının Profili: Kriz Eğilimi Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme ÖZÇAM, Mustafa 1999 26
Uluslararası Sermaye Piyasaları: Gelişmeler, Umutlar ve Anahtar Politika Sorunları (Çeviri) AKBULAK, Yavuz 1998 72
Yatırım Fonları ve Türev Araçları: Sorunlar ve Öneriler ATAMAN, Tolga 1998 111
ABD'nde NASDAQ ve AMEX Borsalarınnın Birleşmesi ÇANAKCI, Ekrem 1998 18
Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi 4369 - 4444 Sayılı Kanun ile Getirilen Yenilikler DERELİOĞLU, Deniz 1998 39
Rüçhan Hakkı ve Sınırlandırılması Sorunu GÜNEL, Onur Kerem 1998 31
ABD'de "Broker/Dealer"ların menkul kıymetlerinin halka arzı GÜZELHAN, Hayal 1998 15
Sermaye Piyasalarında Yatırım Bankacılığı GÜZELHAN, Hayal 1998 31
Avrupa Para Birliği ve Vadeli Döviz Piyasaları Üzerindeki Etkileri İSKENDER, Ceyda 1998 20
Bireysel Portföy Yönetimi Planları ve Türkiyede Uygulanabilirliği İSKENDER, Ceyda 1998 20
Vadeli İşlem Piyasaları ve Türkiye'de Uygulama Çabaları KAMAN, Kalgay Olgaç 1998 42
Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu KAMAN, Kalgay Olgaç 1998 25
Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Ekonomisine Etkileri KAMAN, Kalgay Olgaç 1998 29
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının İlk Halka Arz Performansı ve Düşük Fiyatlandırma Olgusu OKAT, Yalçın Özge 1998 14
Sermaye Piyasası İhtisas Personelinde Aranan Asgari Şartlar ve İş Ahlakı (Etik) Kuralları TUNALI, Elif 1998 73
Örtülü Kazanç Aktarımı UĞUR, Arif 1998 182
Feasibility study of financial derivatives in Turkey and Evaluation of The Equity Market YILDIRIM, Sevdil 1998 39
Türkiye'de Finansal Türev Piyasaların Olabilirliği YILDIRIM, Sevdil 1998 169
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Projesi ve Türkiye ZAİMOĞLU, Tülay 1998 32
Birleşme ve Ele Geçirmelerde Avrupa Birliği Düzenlemeleri ESER, Rüya 1998 20
Türk Sermaye Piyasalarında İş Ahlakı (Business Ethics) Kurallarının Geliştirilmesine Yönelik Ön Değerlendirmeler ÖZÇAM, Mustafa 1998 11
Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yöneticiliği Faaliyetlerine İlişkin Çeşitli Ülke Mevzuatlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi ÖZÜTÜRK, Bülent 1998 69
Doğu Avrupa ülkelerinde menkul kıymet borsaları ALTUN, Tuba 1997 81
Sermaye Piyasaları ve Oyun Teorisi BAYRAK, Okan 1997 19
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin ABD ve Türkiye Uygulamalarının Karşılaştırılması BAYRAK, Okan 1997 22
Yatırım Ortaklıkları - 1996; Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ÇANAKCI, Ekrem 1997 200
İngiltere Finansal Piyasalarının Düzenleyici Otoriter Sisteminde Yapılan Reform Çalışmaları ve Finansal Hizmetler Otoritesi (FSA) ÇANAKCI, Ekrem 1997 28
Türkiye ve Amarika Birleşik Devletlerinde Takas ve Saklama İşlemleri DERELİOĞLU, Deniz 1997 65
Endeks Fonlar ve Türkiyede Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler ve Öneriler DERELİOĞLU, Deniz 1997 41
Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Sistemleri, Özel Emeklilik Fonları, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi ve İçinde Bulunduğu Durum ERCAN, M. Fahri 1997 30
Tezgahüstü Hisse Senedi Piyasaları ve KOBİ'ler ERDOĞAN, Selim 1997 37
 

»  Kütüphaneler

Türkiye ve Dünyadaki Kütüphaneler
Katalog Tarama
Türkiye'de Süreli Yayınlar
Kategori: Eğitim / Türkiye ve Dünyadaki Kütüphaneler / Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporları