Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalışan sigortalıların, aynı Kanunun 9 uncu maddesine göre görevlerinden ayrılışlarının bildirilmesi amacıyla kullanılır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir.


Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Açıklaması

 1. Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalışan sigortalıların, aynı Kanunun 9 uncu maddesine göre görevlerinden ayrılışlarının bildirilmesi amacıyla kullanılır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. Bu belge;

 a. Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından, diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren on gün içerisinde,

 b. Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında sigortalı çalışanlar için görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde Kuruma verilmek zorundadır.

 2. Sosyal Güvenlik Sicil Numarası hanesine, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır. Bu alan, en soldaki kutucuktan başlamak üzere her kutuya bir rakam gelecek şekilde doldurulur.

 3. Bu belgenin bütün haneleri, nüfus cüzdanına ve sigortalı tarafından işverene ibraz edilen diğer resmi belgelere göre tam, doğru ve okunaklı olarak doldurulur.
 
4. 13 numaralı alana Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı sicil numarası, 14 numaralı alana ilgili kurumca verilen kurum sicil numarası yazılır.

 5. 16 numaralı alanda Göreve giriş tarihi olarak,
 - Kanunun yürürlük tarihinde sonra ilk defa 4/1-c kapsamında göreve girenler için ,Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi’ ni düzenlemekle sorumlu olan Kurumda göreve başladığı tarih,
- Aylık alma tarihine göre 1 veya 15 Ekim tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti olanlardan Kanunun yürürlük tarihinde sonra ilk defa görevden ayrılanlar için 5434 sayılı Kanuna tabi olarak ilk defa göreve başladığı tarih, daha sonraki ayrılmalar için ,Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi’ni düzenlemekle sorumlu olan Kurumda göreve başladığı tarih,
yazılır. 

6. 17 numaralı alanda sigortalının görevden ayrılma nedeni olarak aşağıda kod numaralarından uygun olan işaretlenecektir. 

İşten  Ayrılma Sebepleri:
 01. Emeklilik
 02. Ölüm
 03. İstifa
04. Nakil
05. Göreve son verilme
06. Askerlik nedeniyle ücretsiz izin
 07. Başka bir kurumda geçici görevlendirme
08. Ressen Emeklilik
09. Ücretsiz izin
10. Müstafi sayılma
 
6. 18 numaralı alan, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre doldurulur. 

7. 19 numaralı alan, Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre doldurulur.

 8. 20 numaralı alana sigortalının;

 a. Görev yaptığı kurumun tam adı, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı , Gelir İdaresi Başkanlığı….vb. )

 b. Görev yaptığı birimin tam adı, (Karayolları  Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı..vb.) yazılır. Kurumca işyerine verilen sicil numarası eksiksiz yazılır ve işveren tarafından imzalanır.Kategori: Haberler/Duyurular